Про центр надання адміністративних послуг

 

НОВОВОРОНЦОВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови районної державної адміністрації

 

__________________ № _______

 

 

Про    центр        надання

адміністративних послуг

 

З метою реалізації Програми економічних реформ на 2010 – 2014 роки «Заможне суспільство, конкурентноспроможна економіка, ефективна держава», створення зручних і сприятливих умов отримання послуг громадянами, суб’єктами господарювання, забезпечення відкритості інформації про діяльність органів виконавчої влади шляхом створення та функціонування центру адміністративних послуг, відповідно до статті 119 Конституції України, Законів України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про адміністративні послуги», постанов Кабінету Міністрів України від 17 липня 2009 року №737 «Про заходи щодо упорядкування адміністративних послуг»,  від 05 січня 2011 року №33 «Деякі питання надання платних адміністративних послуг»,  від 20 лютого 2013 року №118 «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг», розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2006 року № 90-р «Про схвалення Концепції розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади»,  керуючись статтями 5, 6,  13, пунктом 1 статті 25, пунктом 1 частини першої статті 39, частиною першою статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

1. Затвердити Положення про центр надання адміністративних послуг, що додається.

2. Затвердити план дій щодо створення центру надання адміністративних послуг, що додається.

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого заступника голови районної  державної адміністрації Руденка В.М..

 

 

Голова районної

державної адміністрації                                                                      В.І.Федорнак

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

районної державної адміністрації

_________________ № _____

 

ПОЛОЖЕННЯ

про центр надання адміністративних послуг

 

1. Центр надання адміністративних послуг (далі – центр) утворюється з метою забезпечення надання адміністративних послуг при районній державній адміністрації.

2. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації центру приймається головою районної державної адміністрації.

3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних та місцевих органів виконавчої влади, Положенням про центр.

4. Основними завданнями центру є:

1) організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

2) спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

3) забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

5. Центром забезпечується надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

Перелік адміністративних послуг, які надаються через центр, суб’єктами надання яких є органи виконавчої влади, визначається головою районної державної адміністрації та включає адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

6. У центрі за рішенням голови районної держаної адміністрації також може здійснюватися прийняття звітів, декларацій та скарг, розгляд яких віднесено до повноважень районної державної адміністрації.

7. У приміщенні, де розміщується центр, можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо) суб’єктами господарювання, добір яких здійснюється на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення.

8. Складовою частиною центру є дозвільний центр, утворений відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», який забезпечує надання адміністративних послуг з видачі (переоформлення, видачі дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності.

9. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги у центрі звертається до адміністратора – посадової особи районної державної адміністрації,   яка організовує надання адміністративних послуг.

 

10. Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації.

Кількість адміністраторів, які працюють у центрі, визначається головою районної державної адміністрації.

11. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування центру.

12. Основними завданнями адміністратора є:

1) надання суб’єктам звернень вичерпної інформації та консультацій щодо вимог і порядку надання адміністративних послуг;

2) прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

3) видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

5) здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

6) надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом.

13. Адміністратор має право:

1) безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

2) погоджувати документи (рішення) в інших державних органах, органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

3) інформувати суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;

4) посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;

5) порушувати клопотання перед головою районної державної адміністрації щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи центру.

14. Адміністратор  відповідно до завдань, покладених на центр:

1) несе персональну відповідальність за організацію діяльності центру;

 

 

2) організовує діяльність центру, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи центру;

3) організовує інформаційне забезпечення роботи центру, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

4) сприяє створенню належних умов праці у центрі, вносить пропозиції голові районної державної адміністрації щодо матеріально-технічного забезпечення центру;

5) виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про центр.

15. Центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з  місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами,  органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.

16. Час прийому суб’єктів звернень у центрі становить не менш як сім  годин на день і є загальним (єдиним) для всіх адміністративних послуг, що надаються через центр.

За рішенням голови районної державної адміністрації час прийому суб’єктів звернень може бути збільшено.

17. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності центру здійснюється за рахунок державного та місцевих бюджетів.

Керівник апарату районної

державної адміністрації                                                                    О.Р.Бриж

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

районної державної адміністрації

_________________ № _____

ПЛАН дій щодо створення центру                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      надання адміністративних послуг

№ з/п Зміст заходу Відповідальна особа

Термін виконання

Примітка
1. Розробка проекту районної програми підтримки центру надання адміністра-тивних послуг Начальник відділу економічного розвитку, інфраструктури і торгівлі

районної державної адміністрації

До 1 липня

2013 року

 1.Розробка та затвер-дження регламенту надання адміністративних послугНачальник відділу економічного розвитку, інфраструктури і торгівлі

 

районної державної адміністрації

До 1 липня

2013 року

 2.Розрахунок кошторису на утримання центру надання адміністра-тивних послугНачальник відділу фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації

До 1 липня

2013 року

 3.Вирішення питання щодо розміщення центру надання адміністративних послугКерівник апарату районної державної адміністрації

До 1 липня

2013 року

 4.Вирішення питань щодо придбання меблів та оргтехнікиНачальник відділу фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації

До 1 липня

2013 року

 5.Висвітлення  на офіційному сайті райдержадміністра-ції інформації про хід створення ЦентруНачальник відділу економічного розвитку, інфраструктури і торгівлі районної державної адміністрації

До 1 липня

2013 року

 6.Виготовлення  інформаційних стендів,  вивіски  для ЦентруНачальник відділу фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації

До 1 вересня 2013 року

 7.Вирішення питання кадрового забезпе-чення ЦентруКерівник апарату районної державної адміністрації

До 1 липня

2013 року

 

 

 

Керівник апарату районної

державної адміністрації                                                                                       О.Р.Бриж

Записи закриті.

Категорії
Годинник
Архіви
Счётчик на месяц